REGULAMIN

(see english version)

Klauzula Zgody

Akceptując poniższy regulamin użytkownika aplikacji CREDO Detector oraz, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), użytkownik w chwili rejestracji w aplikacji CREDO Detector wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w postaci adresu e-mail, informacji o lokalizacji urządzenia mobilnego oraz dostępu do galerii urządzenia(zapis obrazów detekcji)) przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w celach określonych w regulaminie użytkownika aplikacji CREDO Detector tj. realizacji celów badawczych projektu CREDO

1. Uwagi wstępne

 1. Aplikacja CREDO jest jednym z narzędzi do akwizycji i analizy danych w Ekstremalnie Rozproszonym Obserwatorium Promieni Kosmicznych (ang. Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory) - CREDO, którego celem jest detekcja i badanie promieniowania kosmicznego w skali globalnej w poszukiwaniu zespołów promieniowania kosmicznego (ang. cosmic-ray ensembles).
 2. CREDO jest międzynarodowym przedsięwzięciem naukowym wymagającym zaangażowania nie-naukowców w formacie nauki obywatelskiej (citizen science). Uczestnicy projektu dysponujący urządzeniami mobilnymi z zainstalowaną aplikacją CREDO Detector mogą gromadzić informacje naukowe o wykrytych cząstkach promieniowania kosmicznego (zwane dalej także jako: „dane”). Informacje te wysyłane są automatycznie na serwery CREDO. Wszyscy uczestnicy mają dostęp do zgromadzonych danych i mogą je przetwarzać za pomocą aplikacji udostępnianych przez CREDO, a także korzystając z własnych narzędzi.
 3. Dane kontaktowe Współpracy CREDO oraz podstawowe informacje o projekcie https://credo.science/ oraz na fanpage'u: https://www.facebook.com/credo.science/

2. Udział w projekcie CREDO

 1. Udział w projekcie CREDO za pośrednictwem aplikacji CREDO Detector polega na zainstalowaniu na urządzeniu aplikacji CREDO Detector, zarejestrowaniu się za jej pomocą w projekcie CREDO i uruchomieniu w tej aplikacji funkcji “Uruchom Eksperyment” ze szczelnie zasłoniętą przed światłem kamerą główną. Rejestracja jest niezbędna dla zapewnienia odpowiedniego poziomu zaufania do zbieranych danych, natomiast szczelne zasłonięcie kamery jest niezbędne dla poprawnej interpretacji sygnału generowanego w matrycy światłoczułej urządzenia mobilnego przez przenikliwe cząstki promieniowania kosmicznego.
 2. Użytkownikiem aplikacji CREDO Detector może być każda osoba pełnoletnia. W przypadku osoby niepełnoletniej, konieczna jest wiedza i zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. Użytkownik aplikacji CREDO Detector zgadza się na przekazywanie CREDO dla realizacji celów badawczych projektu następujących danych: adres e-mail; nazwa użytkownika (unikatowa nazwa konta), wyświetlana (publiczna) nazwa użytkownika, nazwa zespołu, do którego chce należeć; dane o lokalizacji GPS urządzenia; orientacja urządzenia względem ziemi; model urządzenia; wersja systemu operacyjnego; zdjęcia zawierające sygnał wygenerowany przez promieniowanie przenikliwe lub inne sygnały znacząco przekraczające poziom tła.
 4. W celach bezpieczeństwa zalecane jest nie podawanie swoich danych osobowych jak imię, nazwisko, adres email w nazwie użytkownika - zarówno w unikatowej jak i publicznej nazwie.
 5. Na podany podczas rejestracji adres e-mail mogą być wysyłane wiadomości informacyjne na temat projektu CREDO. Rejestracja oznacza zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjne na temat projektu CREDO.
 6. Z konta uczestnika ma prawo korzystać wyłącznie właściciel tego konta. Zabronione jest udostępnianie konta osobom trzecim.
 7. Użytkownik jest zobowiązany należycie zabezpieczyć swoje konto oraz inne dane służące do autoryzacji przed niepowołanym dostępem m.in. przez stosowanie trudnych do odgadnięcia haseł, odpowiednich praw dostępu oraz szyfrowania.
 8. Za pomocą swojego konta, uczestnik może zalogować się na serwer projektu CREDO i pobrać informacje zgromadzone przez siebie oraz innych uczestników.
 9. Uczestnictwo w projekcie CREDO jest dobrowolne i nie wiąże się z odpłatnością na rzecz podmiotów tworzących współpracę CREDO.
 10. Podmioty tworzące współpracę CREDO nie oferują i nie świadczą na rzecz Uczestników projektu Credo usług, w tym drogą elektroniczną.

3. Sposób działania aplikacji CREDO Detector

 1. Aplikacja, w czasie działania funkcji “Uruchom Eksperyment”, zbiera informacje potrzebne do realizacji celów badawczych CREDO, zapisuje je w pamięci cache urządzenia, następnie, gdy dostępne jest połączenie z siecią Internet, wysyła zgromadzone informacje do serwerów projektu CREDO.
 2. Gdy funkcja “Uruchom Eksperyment” jest wyłączona, aplikacja nie zbiera żadnych danych, ale może wysyłać zgromadzone dane w czasie wcześniejszego działania funkcji “Uruchom Eksperyment”, których nie udało się jeszcze pomyślnie wysłać na serwer.
 3. Aplikacja umożliwia podgląd danych zgromadzonych podczas działania funkcji “Uruchom Eksperyment”, które zostały wysłane na serwer w ciągu ostatnich 10 dni.

4. Działanie funkcji “Uruchom Eksperyment”

 1. Aplikacja rejestruje obraz z kamery podłączonej do urządzenia i przetwarza go na tym samym urządzeniu.
 2. Wynikiem przetwarzania obrazu jest informacja o wykryciu lub braku wykrycia sygnału znacznie przekraczającego poziom tła, dalej sygnału nadwyżkowego, który może być sygnałem wygenerowanym przez cząstki przenikliwe wtórnego promieniowania kosmicznego.
 3. Informacja o wykryciu sygnału nadwyżkowego zawiera wycinek z klatki obrazu zawierający wykryty sygnał.
 4. Zawartość obrazu z klatek, na których nie wykryto sygnału nadwyżkowego nie jest zapisywana w pamięci trwałej urządzenia ani wysłana poza urządzenie.
 5. Wycinek z klatki obrazu zawierający wykryty sygnał nadwyżkowy jest zapisywany w pamięci cache urządzenia i wysyłany do serwerów projektu CREDO za pośrednictwem sieci Internet. Pozostała część klatki obrazu nie jest zapisywana w pamięci trwałej urządzenia ani wysyłana poza to urządzenie.
 6. Ze wszystkich klatek obrazu gromadzone są dane statystyczne na temat średniej jasności każdej klatki obrazu, jasności najjaśniejszego punktu na klatce obrazu i liczby pikseli obrazu, które są ciemniejsze niż parametr zdefiniowany w ustawieniach aplikacji. Dane te są agregowane w okresach 10 minutowych. Agregacja zawiera informacje o wartości minimalnej, średniej i maksymalnej.

5. Informacje dodatkowe gromadzone w czasie działania funkcji “Uruchom Eksperyment”

 1. W czasie działania funkcji “Uruchom Eksperyment” gromadzone są informacje dodatkowe o:
 2. Dodatkowe informacje zbierane są w momencie wykrycia sygnału nadwyżkowego oraz co 10 min w czasie działania funkcji “Uruchom Eksperyment”.

6. Informacje wysyłane na serwery projektu CREDO

 1. Na serwery projektu CREDO wysyłane są informacje o wykryciu sygnału nadwyżkowego.
 2. Wraz z informacją o wykryciu sygnału nadwyżkowego oraz co 10 minut w czasie działania funkcji “Detektor”, aplikacja wysyła na serwery projektu CREDO informacje dodatkowe opisane w pkt 1. (5.1.)
 3. Wszystkie informacje wysyłane na serwery projektu CREDO wysyłane są wraz z identyfikatorem (ID) konta uczestnika.
 4. W przypadku braku możliwości wysłania zgromadzonych informacji za pośrednictwem sieci Internet, informacje są zapisywane w pamięci urządzenia. Próba wysłania zgromadzonych informacji jest ponawiana gdy urządzenie uzyska dostęp do sieci Internet.

7. Informacje gromadzone i udostępniane na serwerach projektu CREDO

 1. Serwery projektu CREDO gromadzą i przetwarzają na potrzeby projektu CREDO wszystkie dane nadesłane przez urządzenia z uruchomioną aplikacją CREDO Detector.
 2. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta uczestnika projektu CREDO. Usunięcie konta można dokonać wysyłając mail na adres credodetector@credo.science podając dane konta (nazwa użytkownika, email, przyczyna usunięcia konta). Usunięcie konta spowoduje usunięcie danych osobowych zapisanych w ustawieniach konta, natomiast ze zgromadzonych danych z aplikacji CREDO Detector usunięte zostaną jedynie powiązania z tym kontem.
 3. Wszyscy uczestnicy projektu CREDO po uzyskaniu większego dostępu mają wgląd we wszystkie dane naukowe wysyłane na serwer z aplikacji CREDO Detector każdego z uczestników.
 4. Uzyskanie dostępu do danych naukowych następuję po mailowym skontaktowaniu się z koordynatorem naukowym CREDO (credodetector@credo.science) i opisaniu dlaczego użytkownik chce uzyskać dostęp do pełnych danych i co zamierza zrobić z danymi.

8. Bezpieczeństwo użytkowania aplikacji CREDO

 1. W czasie działania funkcji “Uruchom Eksperyment” urządzenie i kamera mogą się nagrzewać. Użytkownik jest zobowiązany dbać o to, by nie doszło do przegrzania, które mogłoby doprowadzić do uszkodzenia, spowodowania poparzeń u ludzi lub zwierząt oraz spowodowania pożaru. Stosowne informacje powinny znajdować się w instrukcji obsługi urządzenia i kamery.
 2. W czasie używania aplikacji użytkownik zobowiązuje się nie zostawiać urządzeń bez nadzoru bez którego może dojść do zagrożeń wspomnianych w punkcie 8.1.
 3. Użytkownik powinien być świadomy drenażu baterii przy zbyt długim czasie pracy aplikacji oraz ciągłym zasilaniu urządzenia. Jeżeli użytkownik obawia się o stan baterii w urządzeniu to zalecane jest ograniczanie czasu pracy aplikacji na urządzeniu używanym na co dzień do

9. Uwagi końcowe

 1. Zabrania się wykorzystywania informacji zebranych w projekcie CREDO w celach innych niż naukowe, zwłaszcza w celach niezgodnych z prawem oraz wszelkich działań umyślnych, które mogą zakłócić poprawne funkcjonowanie projektu CREDO.
 2. CREDO uprzejmie prosi użytkowników do załączania informacji o wykorzystaniu infrastruktury i danych projektu CREDO w publikacjach, które powstały w oparciu o wyniki uzyskane przy użyciu tego projektu oraz powiadomienia Międzynarodowej Współpracy CREDO o publikacji.
 3. CREDO uprzejmie prosi również o informacje o nieprawidłowym działaniu aplikacji CREDO Detektor. Informacje diagnostyczne o nieprawidłowym zamknięciu aplikacji wysyłane są na serwery projektu CREDO automatycznie.
 4. Twórcy aplikacji CREDO Detector zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 5. Regulamin jest opublikowany na stronie https://api.credo.science/web/rules/
 6. Zmiany w Regulaminie zostaną podane do wiadomości poprzez opublikowanie na stronie https://credo.science/

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w celu realizacji celów badawczych projektu CREDO
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania realizacji swoich praw wynikających z RODO:
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, www.uodo.gov.pl) jeśli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do zainstalowania i użytkowania aplikacji CREDO Detector

Rules

Consent Clause

By accepting the following user terms and conditions of the CREDO Detector app, and in accordance with Article 6.1.a of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016. (Official Journal of the EU L 119 of 04.05.2016), the user, at the time of registration in the CREDO Detector app, consents to the processing of personal data (in the form of an email address, information about the location of the mobile device and access to the device's gallery) by the Henryk Niewodniczański Polish Academy of Sciences in Krakow for the purposes specified in the CREDO Detector application user terms and conditions, i.e. realization of the research goals of the CREDO project

1. Opening remarks

 1. CREDO application is one of the tools for acquisition and analysis of data in Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory (CREDO) the purpose of which is detection and researching for cosmic-ray in global scale in research of cosmic-ray ensembles.
 2. CREDO is an international scientific project which involves non-scientist in citizen-science form. Project participants having at their disposal a mobile device with installed CREDO Detector app can acquire scientific information about detected cosmic-ray particles. Those information are automatically sent to CREDO servers. All participants have access to gathered data and can be processed using an app shared by CREDO and also using our own tools.
 3. Contact data and basic information: the CREDO Collaboration https://credo.science/ | https://www.facebook.com/credo.science/
 4. The administrator of the data collected in the CREDO project is Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego, ul. E. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

2. Participation in CREDO project

 1. In order to take part in the CREDO project you will have to install the CREDO Detector app, register through it in the CREDO project and start an app Detector function with tightly covered main camera from surrounding light. Registration is necessary for assurances adequate reliance level for acquired data on the other hand tightly covering camera is needed for accurate interpretation of signal generated by mobile device camera sensor by penetrating cosmic-ray participle.
 2. CREDO project can involve every person of age. In case of under age knowing and approval of parents or guardians of law is obligatory.
 3. User of CREDO Detector app agrees on sharing with CREDO for scientific research such data: e-mail address; username (unique account name), displayed (public) username, name of team he/she wants to be in; GPS location data; device orientation toward the Earth; device model; operating system version; picturescontaining signal generated by penetrating radiation or other signals significantly exceeding background level.
 4. For security purposes, it is recommended that users do not include their sensitive data such as first name, last name, email in their username - whether in a unique or public name (displayname).
 5. An e-mail address given by the time of registration can be sent messages about the CREDO project. Registration means consent to receive information about the CREDO project.
 6. User account can only be used by its owner. It is forbidden to share accounts with anyone else.
 7. Users are obligated to secure their account and other authorized data inter alia by using tough passwords, accurate privilege and encryption.
 8. Through one’s account users can enter CREDO project server and download information gathered by oneself and the others.
 9. Participation in the CREDO Project is voluntary and does not involve payment to the CREDO Collaborative Entities.
 10. The entities forming the CREDO cooperation do not offer and do not provide services to the Participants of the Credo project, including electronically.

3. How does a CREDO Detector work?

 1. App, when the Detector function is working, gathers necessary information needed for realizing CREDO scientific goals, saves it in cache device memory, then, when Internet connection is established, sends gathered data to CREDO project servers.
 2. When the Detector function is not working, the app does not gather data. It can send earlier data gathered when the function was still working, but could not be sent to the server successfully.
 3. App allows you to preview data that was gathered while the Detector function was working, which was sent on the server in the previous 10 days.

4. The action of Detection function

 1. App registrate image from attached camera and processed it on the same device
 2. The effect of processed image is an information about detection or lack of detection signal significantly exceeding background level, further excess signal, that can be signal generated by penetrating participles secondary cosmic rays.
 3. Information about detection of excess signals contains samples of images containing detected signals.
 4. Content of images on which excess signal was not detected is neither saved in device permanent storage nor sent beyond device.
 5. Sample images containing detected excess signals are saved in device cache memory and sent to CREDO project servers via the Internet. Remaining part of the image is not saved in device permanent storage or sent beyond device.
 6. From all samples of image there are gathered statistical data about average brightness of each sample of image, brightness of the brightest point on the sample of image and amount of pixels that are darker than parameters defined in applicationsettings. Those data are aggregated in 10 minute periods. Aggregation contains information about minimum, average and maximum value.

5. Additional information gathering when Detector function is working

 1. When Detector function is working are gathered additional information such as:
 2. Additional information is gathered at the moment of detecting excess signal and every 10 minutes during Detector function working.

6. Information sending to CREDO project servers

 1. CREDO project servers are sent information about detecting excess signals.
 2. Along with information about detecting excess signal and after every 10 minutes in time of working Detector function application is sending additional information reminestent in 1.5.1.on CREDO project servers.
 3. All information sent to the CREDO project server is sent along with user account identifier (ID).
 4. When it is not possible to send gathered data through the Internet, that data is saved in device memory. Another try of sending collected data is repeated when the device regains Internet access.

7. Collected and shared data on CREDO project servers

 1. CREDO project servers collect and process for needs of CREDO project all data sent from device with running application CREDO Detector.
 2. Users have the right to delete user-account from CREDO project. Deleting accounts will bring upon deleting personal data saved in account settings, while collected data from CREDO Detector app will only be deleted links with this account.
 3. All participants in the CREDO project, once they have been granted greater access, can view all data sent to the server from each participant's CREDO Detector application.
 4. Access to the data is obtained by emailing the CREDO scientific coordinator (credodetector@credo.science) and describing why the user wants access to the full data and what they intend to do with the data.

8. CREDO app user security

 1. When the Detector function is working, the device and camera can heat up. User is obligated to watch out so that the device will not get overheated. When devices get overheated it could cause damage, can cause burn on people and/or animals and cause fire. Appropriate information should also be in the device and camera manual.
 2. When using the application, the user agrees not to leave devices unattended without which the dangers mentioned in point 1 may occur.
 3. The user should be aware of the drain on the battery when running the app for too long. If the user is concerned about the battery life of the device then it is recommended to limit the running time of the application on the device used on a daily basis to

9. Closing remarks

 1. It is forbidden to use data collected in CREDO projects for other than scientific purposes, especially inconsistency with law and with all intentional actions that may collide with CREDO project proper work.
 2. CREDO is courteously asking users to attach information about using CREDO project infrastructure and data in publication, that were published based on results obtained using this project and notify International Collaborative CREDO about publication.
 3. CREDO is courteously asking about information about malfunction in CREDO Detector app working. Diagnostic information about app shutdown will be automatically send to CREDO project servers.
 4. CREDO Detector app creators are reserving the right to make change in following rules
 5. The regulations are published at https://api.credo.science/web/rules/
 6. Changes to the Regulations will be announced by publishing them on the site https://credo.science/

Processing of personal data

In accordance with Article 13 of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016. (Official Journal of the EU L 119 of 04.05.2016), RODO we inform you that:

 1. the controller of your personal data is the Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of Sciences, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
 2. contact with the Inspector for Personal Data Protection is possible at dpo@ifj.edu.pl.
 3. Your personal data will be processed on the basis of Article 6(1)(a) in order to achieve the research objectives of the CREDO project
 4. The recipients of your personal data will be exclusively:
 5. Your data will be stored until you withdraw your consent to the processing.
 6. Your personal data will not be subject to automated processing, including profiling
 7. You have the right to request the exercise of your rights under the RODO:
 8. Providing your personal data is voluntary, but necessary to install and use the CREDO Detector application.